� އެންމެ ފަހުގެ ޖަވާބުތައް

##siteName##

ކޮންމެ ގައުމަކަށް ވަކިން ޢަރަފާތް ދުވަހެއް ވޭތޯ؟
ޢަރަފާތް ދުވަސް ހުކުރު ދުވަހަކާ ދިމާވެއްޖެނަމަ
އަނިޔާވެރިންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކޮށް ދެއްވާތޯ ކުރެވޭނެ ދުޢާއެއް އޮވޭތޯއެވެ؟ އޮންނަނަމަ އެ ދުޢާއަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
ފިރިމީހާ އަނިޔާކުރާނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެތް؟
ރުޅި އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ފިރިމީހާ ކައިރިން ވަރިއަށް އެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
އަންހެން ކުދިން ނިދާއިރު ބޭރު ފެންނަ ގޮތައް ކުޑަދޮރުތައް ހުޅުވައިގެން ނިދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރުމާއި ގޭގައި ނަމާދު ކުރުން
ދަރިފުޅު ދަންވަރަށް ހޭލައި ބޮޑާ ދެއްކުން
ފާއިތުވި ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ އަނެއް ރަމަޟާން މަސް އަންނައިރުވެސް އެއްވެސް ޢުޛުރަކާއިނުލައި ގަޟާ ނުކޮށް އޮވެއްޖެނަމަ
އަޅުކަންތަކުގައި ހިތުނިޔަތް ގަތުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟
އަންހެނުން ތަރާވީޙް ނަމާދު މިސްކިތުގައި ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ކުރުން.
އެކަނި ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރާނަމަ ކުރާނެގޮތް ވިދާޅުވެ ދެއްވަފާނަންތޯ؟
ފިރިހެން ކުއްޖާގެ އާއިލާ އިން، އަންހެންކުއްޖާ އެހެން ރަށެއްގެ ކުއްޖަކަށް ވާތީ ކައިވެނި ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނެތޯ؟ އަދި ފިރިހެން ކުއްޖާ އެކަމަށް އިންކާރުކޮށް ކައިވެނި ކޮށްފިނަމަ އެއީ މައިންބަފައިންނަ
ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ މާތް ކަން
ރަޙިމް ނަގާފައިވާ މީހެއްގެ ކުރިމަތީ ފަރާތުން އަންނަ ލޭގެ ޙުކުމް
 
##siteName##

އެންމެ ފަހުގެ ބަދަލު : 1 އޮކްޓޯބަރ 2014

  • ޢަޤީދާ
  • ނަމާދު
  • މުޢާމަލާތު
  • އިޖްތިމާޢީ
  • އަންހެނުން
  • އެހެނިހެން
 
� ސައިޓްގައިވާ ސުވާލާއި ޖަވާބުތަކުން ހޯދުމަށް