� އެންމެ ފަހުގެ ޖަވާބުތައް

##siteName##

ކަލަގޮވުން
ހަނދާން ނެތިގެން ސަޖިދަ އެއް ދޫކޮށްލެވުން
އަޅުގަނޑު ވިތުރުކުރަނީ ނިދަން އޮށާންނަންވީމަ މިގޮތަށްކުރާއިރު ސުންނަތް ދެރަކުޢަތް ކޮށްގެން ވިތުރި ކުރުން ރަގަޅުވާނެތޯ؟ އަދި މިގޮތަށް ވިތުރިކުރުމަކީ ރަގަޅުކަމެއްތޯ؟
ބައެއް އަޚުން ބުނޭ މަޖްލިސްގައި ގާނޫނުތައް ހެދުމީ ޝިރުކު ކުރުން ފަދަ ކަމެކޭ. ވީމާ އެފަދަ މަޖްލިސްގެ ގޮނޑިއަކަށް ކުރިމަތި ލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
މަލާމާތްކުރުން އަދި ފުރައްސާރަކުރުން
ރަޖަބް ޝައުބާން ރަމަޟާން މި 3 މަހުން ކިޔަން ވަކި ޚާއްޞަ ޛިކުރުތަކެއް ވޭތޯއެވެ. އަޅުގަނޑަށް ފޮތަކުން ފެނިފައިވާތީ އޮޅުންފިޅުވާލީއެވެ.
ޖިންސީ އެދުންވެރިކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުން
ފިރިމީހާ ދެއަންބަށް މީހަކާއިންނަށް އަނބިމީހާ ރުހޭއިރު، އަނބިމީހާގެ މަންމަ އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދައިފިނަމަ އަނބި މީހާ ބުރަވާންވީ މަންމަގެ ކޮޅަށްތޯ ނުވަތަ ފިރިމީހާގެ ފަރާތަށް ތޯއެވެ.
މީގެ 05 އަހަރުކުރިން ނުހިފާ ދޫކޮށްލާފައިވާ ރޯދަ ހިފަންކިހެނެއްތޯ ހަދަންޖެހޭނީ؟
ބަރާބަރަށް 5 ވަގުތުނާޅާ ނަމާދުރަން ބޭނުންވިއަސް އަމަލުން އެކަން ނުދެއްކެއެވެ. މިކަމަށް ހައްލެއް ބުނެދެވިދާނެތޯ؟
ދޮގު ހުވާކޮށްގެން ތަފާތު މުޢާމަލާތްތައް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟
އިއްދައިގެ ދުވަސްވަރު ވަރި ކުރި ފިރިމީހާ އާއެކު އެއްދާން ކުރުމުން ކައިވެނި ރުޖޫޢަވާނެ ތޯ؟
އަންބިމީހާއަށް އެންމެ އައުލާވެގެންވަނީ ފިރިމީހާގެ ބަސް އެހުންތަ ނުވަތަ މައިންބަފައިންގެ ބަސް އެހުންތަ؟ ފިރިމީހާ ބުނާ ގޮތް މައިންބަފައިންނަށް ކަމުނުދަންޏާ ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތަކީ ކޮބާ؟
ދެ ނަމާދެއްގެ ވަގުތު ފާއިތު ވެއްޖެނަމަ ފުރަތަމަ ޤަޟާ ކުރާނީ ކޮން ނަމާދެއްތޯ؟
ކޮންމެ ފަރުޟު ނަމާދަށް ވުޟޫ ކުރަން ޖެހޭނެތޯ؟
 
##siteName##

އެންމެ ފަހުގެ ބަދަލު : 19 އޯގަސްޓް 2014

  • ޢަޤީދާ
  • ނަމާދު
  • މުޢާމަލާތު
  • އިޖްތިމާޢީ
  • އަންހެނުން
  • އެހެނިހެން
 
� ސައިޓްގައިވާ ސުވާލާއި ޖަވާބުތަކުން ހޯދުމަށް